ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข้อปฏิบัติของผู้กู้ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีผู้กู้ยืม กยศ.
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีผู้กู้ยืม กยศ. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 13:37 น.


แนวทางดำเนินการ

        การดำเนินคดีกองทุนมีแนวทางปฏิบัติ คือ ผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้นานติดต่อกัน 4 ปี จะดำเนินการ ดังนี้

            1.  มีหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืมและให้ชำระหนี้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด

            2.  จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง โดยให้ผู้กู้เข้าโครงการเพื่อ

                  2.1  ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี

                  2.2  ทำคำรับรองขอชำระหนี้ที่ค้างภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

       ผู้กู้ที่ขาดการผ่อนชำระหนี้ติดต่อกันนาน 4 ปี และไม่ไปไกล่เกลี่ยฯ หรือไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลงในการไกล่เกลี่ยฯ ทนายความจะฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ำประกันต่อศาลโดยยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลที่ผู้กู้มีภูมิลำเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (คดีส่วนมากเป็นคดีมโนสาเร่ คือมีทุนทรัพย์ ยอดหนี้ ณ วันฟ้อง ทั้งต้นเงิน ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท) เมื่อศาลรับคำฟ้องแล้ว จะมีหมายเรียกพร้อมส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลย โดยแจ้งกำหนดวันนัดให้จำเลยไปศาลเพื่อยื่นคำให้การแก้คดี หรือเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือสืบพยาน


แนวปฏิบัติในการถอนฟ้อง

วิธีดำเนินการ  ผู้กู้ต้องดำเนินการดังนี้

        1)  ชำระหนี้กองทุนฯ วิธีใดวิธีหนึ่ง โดยชำระตามหมายเลขบัตรประชาชนของผู้กู้  ดังนี้

             ก)  ชำระแบบปิดบัญชี (pay off) คือชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย  และเบี้ยปรับ

             ข)  ชำระเงินคงค้าง คือ ชำระหนี้คงค้างเพื่อให้เป็นลูกหนี้ปกติ (5 งวด) พร้อมดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ

        2)  ชำระค่าทนายความจำนวน 5,500 บาท  ผ่านระบบ Teller Payment Company code 9067  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

             Reference  No  1.    เลขประจำตัวประชาชนผู้กู้

             Reference  No  2.    รหัส  สนง.ทนายความ ชื่อ สนง.ทนายความ (ทราบได้จากคำขอท้ายฟ้อง หากไม่มี ให้สอบถามทนายความผู้ฟ้องคดี)

             Reference  No. 3.    เลขที่คดีดำ (5 หลัก)  / ประจำปี (4 หลัก)

            (ตามตัวอย่าง “ใบรับชำระค่าทนายความกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”)

        3)  ส่งหลักฐานการชำระหนี้ และหลักฐานการชำระค่าทนายความ พร้อมชื่อ  หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน   วันเดือนปีเกิด วันที่ศาลนัด  พร้อมระบุคำว่า ขอให้ถอนฟ้อง  ส่งโทรสารหมายเลข     0–2643-1470 ถึงฝ่ายกฎหมาย และติดตามหนี้   เพื่อดำเนินการถอนฟ้อง   

ตัวอย่าง “ใบรับชำระค่าทนายความกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  มีดังต่อไปนี้

        1.  ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความ สำนักงานทนายความต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้กู้ยืม (จำเลยที่1) นำตัวผู้ค้ำประกันทุกคนมาด้วย ในวันทำสัญญาที่ศาล กรณีผู้ค้ำประกันมาศาลไม่ได้ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน หากผู้ค้ำประกันไม่มา หรือไม่มีการมอบอำนาจ จะให้ผู้กู้ยืมทำสัญญามิได้

        2.  ให้จำเลยทั้งหมดทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อชำระหนี้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญากู้พร้อมทั้งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ค้างชำระทั้งหมดจนถึงวันที่ทำสัญญา โดยให้ถือเป็นทุนทรัพย์ในการทำสัญญา

        3.  ให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันผ่อนชำระตามข้อ 1.เป็นรายเดือน เป็นเวลาไม่เกิน 9 ปี ตามอัตราและ เงื่อนไขที่   กยศ. กำหนด

        4.  กำหนดให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชำระดอกเบี้ยในระหว่างการผ่อนชำระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระ กรณีจำเลยผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้เสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินงวดที่ผิดนัดในแต่ละงวด

        5.  กำหนดให้จำเลยไปชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม

        6.  กำหนดให้จำเลยไปจ่ายค่าทนายความ ตามที่ศาลพิจารณากำหนดให้ตามคำพิพากษาตามยอมผ่านระบบ Teller Payment  9067  ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

        7.  ให้จำเลยนำสัญญาประนีประนอมยอมความไปแสดงต่อธนาคารทุกครั้งที่มีการผ่อนชำระเงินโดยใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชน

        8.  กำหนดให้จำเลยส่งหลักฐานการชำระเงินกู้ยืมคืนให้แก่ สนง. ทนายความ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 งวด

        9.  ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามยอม

        10.  ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กยศ.กำหนด สำนักงานทนายความจะดำเนินการทำสัญญาดังกล่าวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก กยศ. มิได้

ตัวอย่างการกรอกใบชำระค่าทนายความ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(แบบฟอร์ม 9067) 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack