ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2552 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนวันในการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ เป็นโอนเงินหลังจากที่สถานศึกษาทำการ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อย" แล้วภายใน 3 วันทำการ ผู้กู้จะได้รับค่าครองชีพในวันเดียวกันนั้นทุกเดือนตลอดภาคเรียน

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ข้อปฏิบัติของผู้กู้ การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้กู้ยืม
การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้กู้ยืม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2010 เวลา 12:51 น.


        การยื่นแบบรายงานข้อมูลผู้กู้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2546  ข้อ 10 และข้อ 14

            1.  กรณีที่ผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้กู้จะต้องแจ้งผ่านสถานศึกษาที่ผู้กู้กำลังศึกษาอยู่ และสถานศึกษาจะแจ้งต่อไปยัง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

            2.  กรณีที่ผู้กู้จบการศึกษา หรือเลิกศึกษาแล้ว ผู้กู้สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้กู้ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาใดสาขาหนึ่ง ได้ทั่วไประเทศ

            3.  กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ย้ายที่อยู่ หรือจบการศึกษา ย้ายสถานศึกษา เลิกการศึกษา ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน  15  วัน โดยให้แบบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงด้วย เช่น บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ใบรายงานผลการศึกษา เป็นต้น

            4.  กรณีแจ้งการเข้าทำงานใหม่ หรือย้ายสถานที่ทำงาน ให้แจ้ง ภายใน  30  วัน


แบบฟอร์มที่ใช้

        1. แบบ กยศ.108 เขียนเหมือนกันจำนวน 2 ฉบับ

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack