"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ดาวโหลด การกู้ยืมเงิน กยศ. ปี 2557

หน่วยทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :: ไฟล์ดาวน์โหลด RSS

การกู้ยืมเงิน กยศ. ปี 2557 RSS

ไฟล์

เรียงโดย : ไอดี | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่ส่ง | ผู้ส่งมอบ | Author | Rating

ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มและเอกสารการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2557

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
20 Feb 2014
ขนาดไฟล์:
5,060.21 Kb
ดาวน์โหลด:
4068
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

ผลการตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2557 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
01 May 2014
ขนาดไฟล์:
3,431.41 Kb
ดาวน์โหลด:
897
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดกำรและขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ประจำปีกำรศึกษำ 2557

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
20 Feb 2014
ขนาดไฟล์:
210.76 Kb
ดาวน์โหลด:
1778
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

เอกสารที่ผู้กู้ยืมต้องนำมาส่งที่หน่วยทุนการศึกษา

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
20 Feb 2014
ขนาดไฟล์:
211.84 Kb
ดาวน์โหลด:
1200
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปี 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่าของ ม. (เคยกู้ยืมกับมหาวิทยาลัยแล้ว)

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
20 Feb 2014
ขนาดไฟล์:
543.87 Kb
ดาวน์โหลด:
2233
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack