"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ดาวโหลด ประกาศ

หน่วยทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี :: ไฟล์ดาวน์โหลด RSS

ประกาศ RSS

ไฟล์

เรียงโดย : ไอดี | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | วันที่ส่ง | ผู้ส่งมอบ | Author | Rating

รายชื่อผู้กู้ กยศ. รหัส 56 ที่ยังไม่ส่งหลักฐานการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2556

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
13 Feb 2014
ขนาดไฟล์:
188.38 Kb
ดาวน์โหลด:
415
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดกำรและขั้นตอนกำรขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ประจำปีกำรศึกษำ 2557

ส่งมอบโดย:
cinnamon
ส่งมาเมื่อ:
19 Feb 2014
ขนาดไฟล์:
210.66 Kb
ดาวน์โหลด:
1062
ระดับคะแนน:
คะแนนรวม:0
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack