ผู้กู้สามารถตรวจสอบวันที่ได้รับเงินค่าครองชีพจาก ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ เข้าระบบ e-Studentloan ในส่วนของ นร. / นศ. ตรวจสอบโดย ใช้เมนู สถานะผู้กู้ ระบบจะสิ้นสุดที่ "ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 2 (กรอ.)
กำหนดการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2558 รอบ 2 (กรอ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 20 มกราคม 2016 เวลา 11:40 น.

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2559


ตามที่โครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กำหนดเปิดระบบ       e-Studentloan ให้นักศึกษาที่จัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันจำนวนเงินฯเริ่มยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาที่  2/2558  ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan นั้น

เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2558  ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบ e-Studentloan ได้ตามระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีการที่กองทุนฯ กำหนด และสอดคล้องกับวิธีการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดระยะเวลา ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคการศึกษาที่  2/2558 รอบที่ 2  โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยทุนการศึกษา อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กำหนดการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและวิธีปฏิบัติ

ให้นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กรอ. ภาคการศึกษาที่  2/2558 รอบที่ 2        ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th ระบบ                   e-Studentloan ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  31 มกราคม 2559 (ศึกษาวิธีการยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินได้ที่เว็บไซต์หน่วยทุนการศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th)

2. กำหนดการลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงินฯ

ให้นักศึกษาติดต่อขอลงลายมือชื่อยืนยันจำนวนเงินฯ ด้วยตนเอง ในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00  น.  ที่ห้องหน่วยทุนการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งเตรียมสำเนาสัญญากู้ยืมเงิน กรอ.  จำนวน 1  ฉบับ

3. กำหนดส่งหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

3.1 กู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ หรือกู้เฉพาะค่าเล่าเรียน
3.1.1 กรณีไม่ได้สำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียนส่งใบยืนยันการลงทะเบียนเรียน

3.1.2 กรณีสำรองจ่ายเงินค่าเล่าเรียนส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

3.1.3 กรณีเป็นนักศึกษารับทุนฯ ส่งประกาศ/บันทึกข้อความ การได้รับทุนฯ

3.2 กู้เฉพาะค่าครองชีพส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนหรือเป็นนักศึกษารับทุนฯ  ส่งประกาศ/บันทึกข้อความ การได้รับทุนฯ

4. ตรวจสอบผลการลงลายมือขื่อยืนยันจำนวนเงินฯ ในเว็บไซต์หน่วยทุนการศึกษา http://pbruloan.pbru.ac.th   ในวันที่ 3  มีนาคม  2559

5. วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ. พ.ศ. 2554

6. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะหมดสิทธิ์การกู้ยืมเงิน กรอ. ภาคการศึกษานี้ และต้องชำระค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าตามระเบียบ ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย

 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack