"โอกาสที่เยาวชนรุ่นน้องจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสามารถเป็นจริงได้ ด้วยการชำระเงินคืนของรุ่นพี่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่เลิกหรือสำเร็จการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป โดยติดต่อชำระคืนเงินได้ง่ายและสะดวกที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี สอบถามโทร. 0 2610 4888"

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Home การขอกู้ยืม กยศ การขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร
การขอกู้ยืมเงินเกินหลักสูตร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:44 น.

เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอกู้เกินหลักสูตร

  1. เป็นผู้กู้ยืมที่เรียนจนครบกำหนดปีของหลักสูตร แต่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
  2. เป็นผู้กู้ยืมที่เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาเดิม อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
  3. เป็นผู้กู้ยืมที่ไม่เคยลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)  2.00  ขึ้นไป
  5. มีหน่วยกิตคงเหลือที่จะต้องศึกษาอีก ไม่เกิน  36  หน่วยกิต  และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษา หากไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอง (คืนเงินกองทุนที่กู้ยืมไปในปีการศึกษานี้ทั้งหมด)

 

คลิกที่นี่...เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:55 น.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack